Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. Met het gebruik van de Stratego website, het spelen van het Stratego-spel of het openen van een spelersaccount, worden Spelers geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

 

Stratego behoudt zich het recht te allen tijde, zonder voorafgaande instemming van de Speler, de Algemene Voorwaarden te wijzigen.


1. Algemeen

1.1 Inleiding: Stratego is een auteursrechtelijk beschermd spelconcept en merknaam in eigendom van Koninklijke Jumbo B.V., Westzijde 184,1506 EK, Zaandam. Stratego Online wordt door Jumbo in samenwerking met Gembly B.V., Kromwijkdreef 11 1108 JA Amsterdam uitgegeven en geëxploiteerd. Gembly B.V. (“Stratego”) biedt u de mogelijkheid om via haar website(s) Stratego Online te spelen. Stratego Online wordt hierna ookwel aangeduid als het “Spel”.

1.2 Toepasselijkheid: Deze algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten van Stratego betreffende het Spel, waaronder het gebruik van de Strategowebsite, het spelen van het Spel en het gebruik van een spelersaccount voor Stratego (de “Account”), alsmede op (i) andere overeenkomsten die tussen u en Stratego tot stand komen en (ii) het spelen van het Spel via een van de partnerwebsites van Stratego.

1.3 Logingegevens: U dient uw logingegevens niet aan iemand anders te geven en deze gegevens strikt geheim te houden. Om veiligheids- en andere redenen kan Stratego van u verlangen dat u de inloggegevens wijzigt. Het is u niet toegestaan om de Account, dan wel de relatie met Stratego over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van Stratego. Stratego mag ervan uitgaan van dat alle mededelingen die worden gedaan vanaf uw Account van u afkomstig zijn, inclusief opgaaf van bankgegevens.

1.4 Blokkering: Stratego heeft het recht U toegang tot het Spel of tot de Account al dan niet tijdelijk te weigeren of te blokkeren, of om uw IP adres te blokkeren. Indien Stratego ertoe overgaat Uw account, is Stratego niet gehouden tot het doen van opgaaf van redenen. Wanneer Stratego overgaat tot definitieve blokkering van Uw account zal Stratego hier opgaaf van redenen van doen.

1.5 Wijziging Voorwaarden: Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Stratego zal de nieuwste versie van de Voorwaarden steeds op haar website publiceren, waarna uw voortgezette gebruik van de Spelletjes uw acceptatie van de nieuwe Voorwaarden zal vormen. Over ingrijpende wijzigingen in de Voorwaarden die het gebruik substantieel beïnvloeden zal Stratego u via de spelomgeving van Stratego informeren. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een nieuwe Voorwaarden, dan dient u Stratego daar schriftelijk van in kennis te stellen op of vóór de datum dat de nieuwe Voorwaarden van toepassing zal zijn, en vanaf die datum dient u het gebruik van de website te staken en gestaakt te houden.

1.6 Annuleren Spel: Stratego heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken het Spel uit te stellen of te annuleren als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie, de functionaliteiten of veiligheid van het Spel ontregelt.

1.7 Accuraatheid informatie: Hoewel Stratego haar website met grote zorg beheert kan Stratego niet garanderen dat alle diensten en alle informatie die zij u verstrekt op haar website correct, volledig en actueel is. De voor u op de website zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn. Steeds geldt dan ook dat de administratie van Stratego leidend is.

1.8 Fouten: Indien u onjuistheden signaleert, dient u Stratego daarvan terstond op de hoogte te stellen door een mail te sturen aan Stratego en daarbij bovendien screenshots te verschaffen opdat Stratego het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk kan identificeren.

 

2. Battle Coin module

2.1 Eisen aan de speler bij Battle Coins: Elke Speler ontvangt bij registratie van zijn/haar Strategoaccount een vooraf vastgesteld aantal Battle Coins om mee te spelen op Stratego. Ook zijn deze Battle Coins op bepaalde momenten in het Spel te verdienen. Daarnaast is het mogelijk om extra Battle Coins aan te schaffen zodat U meer kunt spelen en extra diensten af kunt nemen. U dient zich daartoe aan te melden conform de instructies die zijn vermeld op de Stratego website. U dient in dat kader onder meer uw persoonsgegevens op juiste en volledige wijze aan Stratego te verstrekken, uw email adres op te geven en een Stratego-gebruikersnaam te kiezen. Stratego heeft het recht om op ieder moment aanvullende informatie te vragen ter verificatie en authenticatie.

2.2 Opwaarderen: In de “Battle Coin” module speelt U met Battle Coins, de munteenheid die binnen het Spel gebruikt wordt om microtransacties mee uit te voeren. Om Battle Coins aan te kopen dient u een betaling uit te voeren via de Strategowebsite. Voor het aankopen dient u de op de website van Stratego gepubliceerde aanwijzingen te volgen. De betalingsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bij het opwaarderen gelden in ieder geval de volgende regels voor telefonisch opwaarderen en Paypal:

(a) Telefonisch: uw nummerherkenning dient steeds ingeschakeld te zijn; zonder nummerherkenning zijn eventuele niet correcte opwaarderingen niet te corrigeren.

(b) Paypal: opwaarderen via Paypal is alleen mogelijk indien aan het volgende is voldaan:

(i) aan overmakingen moet een bevestigd PayPal-adres verbonden zijn;

(ii) per Account is slechts 1 PayPal-account toegestaan;

(iii) u moet hetzelfde e-mailadres gebruiken voor de Account als voor de PayPal-account;

(iv) de PayPal-account dient verbonden te zijn met een land of staat waar deelname aan behendigheidsspelletjes is toegestaan.

Andere betaalwijzen, waaronder bijvoorbeeld E-CHECKS worden niet geaccepteerd.

2.3 Fouten bij opwaarderen: Opwaarderen kan op de wijzen zoals aangegeven op de website van Stratego, waarvan een aantal de tussenkomst van derden (paymentproviders) vereisen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van een paymentprovider dient u te beseffen dat Stratego het tegoed op uw account pas bijschrijft zodra Stratego de betaling daadwerkelijk heeft ontvangen van de paymentprovider. Aldus kan het zijn dat er vertraging zit tussen het moment waarop u uw tegoed opwaardeert en het moment waarop nieuwe speeleenheden op uw account daadwerkelijk zijn bijgeschreven, hoewel dit in de meeste gevallen vrijwel direct uitgevoerd zal worden. Bij aanhoudende problemen dient u contact op te nemen met uw paymentprovider.

2.4 Niet betaalde tegoeden: Indien u speeleenheden hebt gekocht en ontvangen terwijl de betaling door middel van de door u gekozen methode niet tot betaling aan Stratego heeft geleid (ongeacht de reden daarvoor), bent u gehouden om het verschuldigde bedrag alsnog aan Stratego te voldoen. Indien het tegoed op uw Account toereikend is, kan Stratego er ook voor kiezen om het tegoed op uw Account te verminderen. In verband met het voorgaande kan Stratego aanspraak maken op vergoeding van incasso- en administratiekosten.

2.10 Refund beleid: Aangekochte tegoeden kunnen niet worden uitgekeerd. In het geval dat een Spel niet kan worden uitgespeeld door een storing en het ontstaan van die storing aan Stratego te wijten is, zal Stratego uw Account crediteren voor het aantal credits dat u hebt betaald om aan het gestaakte Spel deel te kunnen nemen.

2.11 Vervallen van tegoeden: Indien u langer dan 6 maanden geen Spel hebt gespeeld, zal het eventueel nog op uw Account aanwezige tegoed vervallen. Stratego kan in een dergelijk geval ook uw Account opheffen. Alvorens de account op te heffen stellen wij u hier 2 maanden van tevoren van op de hoogte door middel van een email, en indien van toepassing een herinnering, die wij versturen aan het emailadres dat is gekoppeld aan uw gebruikersaccount. U hebt dan de mogelijkheid om het tegoed te verbruiken.

 

3. Spelregels

3.1 Algemene spelregels: Stratego heeft per variant van Stratego spelregels geformuleerd die door u moeten worden gevolgd. Stratego stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden.

3.2 Geen oneerlijke technieken: U mag geen oneerlijke methoden gebruiken voor het spelen van het Spel. Elke techniek die een speler de mogelijkheid geeft om iets anders dan strategie of inzicht te gebruiken bij het spelen wordt beschouwd als oneerlijk. Deze technieken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het hebben van meerdere accounts, het gebruik van programmacodes of commando’s of aangepaste hardware of software om bij het spelen te helpen, het aannemen van de identiteit van een andere speler, of het met opzet verliezen van het Spel om een competitief voordeel te krijgen.

3.3 Aanstootgevende gebruikersnamen : Het is gebruikers niet toegestaan om aanstootgevende gebruikersnamen te registreren. Of een gebruikersnaam aanstootgevend is wordt bepaald door Stratego. Wanneer Uw gebruikersnaam aanstootgevend wordt bevonden heeft Stratego het recht Uw account te sluiten of te schorsen.

3.4 Geautomatiseerd spelen:Het gebruik van machines, computers, software, scripts of enig ander gebruik van mechanische, macro-, automatische of geprogrammeerde methodes is niet toegestaan.

3.5 Overtreding: Overtreding van spelregels of het anderszins in strijd met de algemene voorwaarden handelen, kan leiden tot verdere uitsluiting van het spelen van het Spel en bovendien tot het niet-uitkeren van behaalde Battle Coins.

 

4. Ongeoorloofd gebruik en maatregelen

4.1 Maatregelen: Indien Stratego meent dat u zich schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan Stratego passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van Battle Coins of IP adressen, het vervallen van behaalde Battle Coins en het uitsluiten van toekomstige deelname. Als ongeoorloofde handelingen worden onder meer beschouwd:

a)       het inbellen door middel van telefoonlijnen van derden of via gestolen / gevonden mobieltjes;

b)       het duperen van betaalproviders;

c)       het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in de chatfunctie of anderszins op de Stratego website;

d)       het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van het Spel of anderszins het goed functioneren van het Spel wordt veroorzaakt;

e)       het registeren van aanstootgevende gebruikersnamen;

f)        het gebruiken van toegang tot Stratego of het Spel, of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam); en/of

g)       (het anderszins in strijd handelen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden of spelregels van Stratego.

 

5. Privacy

5.1 Privacy: Stratego respecteert de privacy van alle spelers en draagt er zorg voor dat de gegevens die u aan Stratego verschaffen vertrouwelijk worden behandeld. Stratego gebruikt uw gegevens om het spelen en waar van toepassing: het uitkeren van Battle Coins zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Stratego de gegevens alleen gebruiken met uw toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. Stratego zal uw gegevens niet aan derden verkopen, zie ook het Stratego Privacybeleid.

5.2 Privacybeleid: Wanneer u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief of gebruik maakt van de interactieve diensten van Stratego worden de door u verstrekte gegevens door Stratego vastgelegd. Stratego zal uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Hoe Stratego met uw gegevens omgaat kunt u lezen in de Privacybeleid van Gembly B.V., waarvan Stratego onderdeel uitmaakt. Deze privacyverklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van uw gegevens. U stemt in met het geldende privacybeleid wanneer u zich aanmeldt voor een Strategoaccount, via Stratego of een van de partnerwebsites van Stratego.

6. Intellectuele eigendomsrechten: Stratego-website, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten en programma’s, inclusief software, zijn eigendom van Stratego en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging, het openbaar maken of de distributie van dergelijke beschermde werken, zowel volledig als gedeeltelijk, is verboden.

 

7. Verplichting van Stratego en aansprakelijkheid

7.1 Storingen: Stratego stelt zich ten doel om het door haar aangeboden Spel vrij van storingen te laten verlopen, maar garandeert niet dat het Spel steeds vrij zal zijn van storingen.

7.2 Aanbieden:Stratego is niet verplicht om het aangeboden Spel in de toekomst te blijven aanbieden.

7.3 Tegoeden:Indien Stratego mocht besluiten om op enig moment geen enkel Spel meer aan te bieden, dan zal zij de van aankoop afkomstige tegoeden op uw Account restitueren.

7.4 Aansprakelijkheid: Stratego is niet aansprakelijk voor enige problemen en/of schade die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of het spelen op deze website van welke aard ook, waaronder vertraging, spamming of virussen, veroorzaakt door het gebruik van e-mail, gedownload materiaal of andere zaken die komen van een website van Stratego. Evenmin kan Stratego verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek of onnauwkeurigheid van de informatie verstrekt op de website of schade tengevolge van het Spel.

7.5 Tekortkomingen: Indien Stratego toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en ook na daartoe schriftelijk door u te zijn aangemaand in gebreke blijft met nakoming, is Stratego jegens u aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van Stratego is beperkt tot maximaal het direct voorafgaand aan het relevante evenement door u op uw Account gestorte bedrag.

7.6 Vrijwaring: U zult Stratego vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten die voort kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze algemene voorwaarden door u of via een computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot het Spel.

 

8. Divers

8.1 Ongeldigheid: In het geval dat enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beoordeeld bij gerechtelijk vonnis of besluit, dan zal de rest van deze algemene voorwaarden geldig en afdwingbaar blijven en zal de ongeldig of niet-afdwingbaar geachte bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de ongeldig of niet-afdwingbare bepaling.

8.2 Overdracht: Stratego heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met spelers over te dragen aan derden. Indien Stratego dat doet, zal zij u daarvan informeren.

8.3 Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten tussen Stratego en u is Nederlands recht van toepassing.